AVÍS LEGAL

1.- Dret de la informació

Us informem que aquest Lloc Web https://mutualitats.cat (d’ara endavant, el “Lloc Web”) és propietat de la FEDERACIÓ DE MUTUALITATS DE CATALUNYA (d’ara endavant, “FEDERACIÓ”), amb CIF G-08257818, i domicili a C/ Roger de Llúria, 119 – 4t. 2a. 08037, Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Volum 23.043, foli 177, fulla 46.783. L’accés i/o ús del Lloc Web us atorga la condició d’usuari, i accepteu, des d’aquest accés i/o ús, el present Avís Legal. L’usuari (d’ara endavant, el “Usuari”) pot posar-se en contacte amb la FEDERACIÓ a través de la següent adreça de correu electrònic: federacio@mutualitats.cat.

2.- Ús  del lloc web

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del Lloc Web. El Lloc Web pot proporcionar accés a una gran varietat de textos, gràfics, dibuixos, dissenys, fotografies, continguts multimèdia i informacions (d’ara endavant, “Continguts”) pertanyents a FEDERACIÓ o a tercers als quals l’Usuari pot tenir accés.

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels Continguts i serveis oferts a través del Lloc Web i, de manera enunciativa però no limitativa, a no fer-los servir per a:

– Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

– Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Lloc Web de FEDERACIÓ, dels seus proveïdors o de tercers.

– Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que pugui causar els danys esmentats anteriorment.

– Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de FEDERACIÓ, tercers proveïdors i altres usuaris.

– Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització de FEDERACIÓ.

– Suprimir, ocultar o manipular els Continguts subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives d’aquests drets de FEDERACIÓ o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que pugui inserir-se en els Continguts.

FEDERACIÓ adverteix que els materials continguts en aquest Lloc Web s’han inclòs a títol purament informatiu, per la qual cosa són insuficients per a prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. L’Usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest Lloc Web podrien no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

FEDERACIÓ tindrà dret a investigar i denunciar qualsevol de les conductes esmentades d’acord amb la Llei, així com a col·laborar amb les autoritats en la investigació d’aquestes actuacions.

FEDERACIÓ podrà suspendre temporalment i sense previ avís l’accessibilitat al Lloc Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, FEDERACIÓ comunicarà a l’Usuari, amb una antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels serveis. FEDERACIÓ no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos en el Lloc Web.

3.- Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots i cadascun dels drets de propietat intel·lectual sobre el contingut i el disseny gràfic d’aquest Lloc Web (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) són propietat exclusiva de la FEDERACIÓ o d’un tercer al qual la FEDERACIÓ hagi autoritzat l’ús. Per tant, la FEDERACIÓ té el dret exclusiu d’explotació d’aquests continguts i disseny gràfic.

Per això, en virtut del que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i en la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, així com qualsevol altra legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució o comunicació pública, inclosa la posada a disposició o qualsevol altra forma d’explotació comercial i/o modificació de tot o part del contingut del Lloc Web, llevat que es compti amb autorització prèvia i expressa de la FEDERACIÓ.

La FEDERACIÓ no concedeix cap llicència o autorització per utilitzar cap dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc Web i/o els serveis o continguts del mateix.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la FEDERACIÓ. Es permet, en aquest sentit, la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts del Lloc Web mentre sigui estrictament necessari per a l’ús i la visualització del Lloc Web des d’un ordinador / tauleta o telèfon personal.

La legitimació dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts aportats pels Usuaris és de la exclusiva responsabilitat dels mateixos, que respondran davant de qualsevol reclamació de tercers derivada de l’ús il·lícit dels continguts del Lloc Web.

4.- Protecció de dades

L’ús d’aquest Lloc Web pot requerir que els Usuaris proporcionin dades personals. FEDERACIÓ tracta aquest tipus d’informació d’acord amb la legislació aplicable, i la recull en la seva Política de Privacitat.

5.- Responsabilitat i garanties.

La FEDERACIÓ declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i tenint en compte l’estat actual de la tecnologia, per permetre el correcte funcionament i l’absència de virus i components danyosos al seu Lloc Web. No obstant això, la FEDERACIÓ no pot ser considerada responsable de:

  1. La falta de continuïtat i disponibilitat dels Continguts i Serveis.
  2. La presència d’errors en aquest Contingut o la falta de correcció dels defectes que puguin existir.
  3. La veracitat, integritat o actualització de les dades facilitades pels Usuaris.
  4. La interrupció del funcionament del Lloc Web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, centres de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, produïts en el curs del seu funcionament.
  5. La presència de virus o altres components danyosos.
  6. Qualsevol dany causat per tercers que infringeixin o vulnerin els sistemes de seguretat de la FEDERACIÓ.

La FEDERACIÓ podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al Lloc Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, la FEDERACIÓ comunicarà a l’Usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels Serveis. La FEDERACIÓ no es responsabilitza de l’ús que els Usuaris puguin fer dels Continguts inclosos al Lloc Web.

6.- Duració i modificació.

El present Avís Legal estarà en vigor de manera indefinida, i FEDERACIÓ podrà realitzar canvis sobre les condicions especificades en ell, els quals entraran en vigor des del moment de la seva publicació. FEDERACIÓ podrà suprimir, afegir o canviar tant els continguts com els serveis que presta, així com també la forma en què es trobin localitzats o presentats. Es consideraran vigents les condicions que estiguin publicades en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web de FEDERACIÓ. L’accés i/o ús del Lloc Web s’entendrà com una acceptació per part de l’Usuari del present Avís Legal i les seves condicions i, si escau, els canvis efectuats en les mateixes.

7.- Enllaços.

FEDERACIÓ no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços a altres aplicacions o llocs web que es trobin en el Lloc Web de FEDERACIÓ, podent dirigir a l’Usuari a altres aplicacions o llocs web sobre els quals FEDERACIÓ no té cap tipus de control. En aquest sentit, FEDERACIÓ no es fa responsable de la informació continguda en aquests enllaços de tercers ni de qualsevol efecte que pugui derivar-se d’aquesta informació. Per tant, la inclusió de vincles amb altres llocs web o aplicacions no implica l’aprovació dels seus continguts per part de FEDERACIÓ ni l’existència de cap tipus d’associació entre FEDERACIÓ i els titulars d’altres llocs web o aplicacions. En conseqüència, l’Usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al Contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.

8.- Salvaguarda i interpretació

Aquest Avís Legal constitueix un acord entre cadascun dels Usuaris i FEDERACIÓ. Si l’autoritat competent declara que una disposició és il·legal, invàlida o inaplicable, aquesta declaració respecte a una o diverses clàusules s’entendrà sense perjudici de la validesa de les altres clàusules. El fet que FEDERACIÓ no exigeixi el compliment estricta de cap de les disposicions del present Avís Legal no constitueix ni pot interpretar-se de cap manera com una renúncia de la seva part a exigir el compliment estricta en el futur.

9.- Informació General

FEDERACIÓ perseguirà el incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol ús indegut del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10.- Notificacions

FEDERACIÓ podrà realitzar les oportunes comunicacions a través de l’adreça de correu electrònic facilitada pels Usuaris en els formularis de registre o a través de qualsevol altre mitjà facilitat en les dades de contacte de l’Usuari.

This post is also available in: Spanish